Contact Us

  • Ghanapuri Samsthana Sri Kamakshi Sharada Peetha
    Sri Kodandashrama Matha


  • Hebbur, Tumkur District, Karnataka - 572120, India.
  • Mobile : +91-9901994409, +91-9448927138
  • Phone : +91-0816-2241032
  • Web : www.kodandashrama.org
  • Timings : 5:30am-12:00pm and 3:30pm-8:00pm